ביטוח לאומי

קבל פיצוי על הנזקים שנגרמו לך

עו”ד ביטוח לאומי מייצג אותך לאורך כל ההליך. חשוב לפנות אל עו ד תביעות ביטוח לאומי כבר בשלב הראשוני. עורך דין מול ביטוח לאומי יוכל לשמור על האינטרסים שלך ולקדם את זכויותיך. חקירה בביטוח לאומי תאונת עבודה

עו”ד ביטוח לאומי

עו
עוד ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי קובע מספר ענפים שניתן להגיש דרכם תביעה לקבלת תגמולים. הענף הבולט ו “המבוקש ביותר” הינו ענף נפגעי עבודה. ענף זה נחשב “כדאי ביותר” מאחר והוא עושה שימוש ברמת החיים וההכנסות שהיו לנפגע לפני קרות התאונה או מחלת המקצוע. כלומר, כאשר הביטוח הלאומי עורך חשבון בנוגע לשיעור התגמול שמגיע לניזוק נפגע עבודה, הוא מעמיד לנגד עיניו את הפרמטר החשוב ביותר – הכנסות הניזוק לפני קרות המקרה. בדרך זו, משולם לניזוק תגמול ראוי שמשקף את ניזקו ואת הפסד ההכנסות שנגרם לו כתוצאה מהפגיעה.

עו"ד ביטוח לאומי

נפגעי עבודה:

עו”ד ביטוח לאומי אלדד אוחיון, כדי להיכנס בשערו של ענף נפגעי עבודה, יש לעמוד בשני תנאים מצטברים:

  • פגיעת גוף שארעה בעבודה
  • פגיעת הגוף נגרמה כתוצאה של העבודה

במידה וניזוק עונה על שני התנאים לעיל, הוא מקבל מכתב מהמוסד לביטוח לאומי המכונה “אישור עקרוני“. אישור זה מודיע לניזוק, כי הוא הוכר על ידי פקיד התביעות כנפגע עבודה. למעשה לאחר מתן האישור העקרוני נפתחות בפני הניזוק שלל דלתות לתביעה במוסד לביטוח לאומי במערך נפגעי העבודה, כאשר המבחן הבא הוא מידת הנזק.

במקרים גבוליים או שיש לגבם ספקות אצל פקיד התביעות, מוזמן הניזוק לחקירה במשרדי המוסד לביטוח לאומי. חובה לקבל ייעוץ פרטני טרם הגעה לחקירה מסוג זה. בתום החקירה מחליט פקיד התביעות על קבלת התביעה או על דחייתה וזהו השלב הקריטי שיקבע את גורל התיק.

עו"ד ביטוח לאומי
עו"ד ביטוח לאומי
עו"ד ביטוח לאומי
חקירה בביטוח לאומי תאונת עבודה

התכנסות הועדות הרפואיות: עו ד תביעות ביטוח לאומי

לאחר שהנפגע הוכר כנפגע עבודה מוגשת תביעה לקביעת דרגת נכות ועניינו של הניזוק מובא לפני הועדות הרפואות במוסד לביטוח לאומי, והוא מוזמן להתייצב בפני הועדה. צוות הועדה הרפואית בודק את הניזוק, לעיתים מפנה לבדיקות ו/או ייעוץ מומחים, ובסופו של דבר קובע את מצבו הרפואי של הניזוק באמצעות אחוזי נכות זמנית וצמיתה. החלטת הועדה הרפואית הראשונה ניתנת לערעור בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב של 3 מומחים ברפואה. על ועדת הערר ניתן לערר בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.

שימוש בתקנה 18א – נכה נזקק:

עורך דין מול ביטוח לאומי – חקירה בביטוח לאומי. תאונת עבודה הועדה הרפואית קובעת את מצבו של הניזוק הן במישור הזמני והן במישור הקבוע. תביעות ביטוח לאומי – לדוגמא, ניזוק שעובד לפרנסתו כאיש מכירות ושכרו ברוטו 10,000 ₪ לחודש, אם תקבע לו דרגת נכות זמנית של 10% למשך 6 חודשים אזי, שכרו החודשי מהמוסד לביטוח לאומי יהיה כ 800 ₪. במצב דברים זה וכדי למנוע ממשפחות קריסה כלכלית בשל פגיעה בתאונת עבודה, תוקנה תקנה 18א. התקנה קובעת, כי אם אדם ניזוק בתאונת עבודה ועקב נזקו אין לו פרנסה מאחר והוא בהחלמה, אזי כל זמן שהוא במצב של נכות זמנית שנקבעה בידי הועדה הרפואית, ואין לו הכנסות אחרות, הוא רשאי לעתור ולתבוע, שישולם לו תגמול בתקופה הזמנית כאילו הוא ב 100% נכות למרות שבפועל הוא בנכות של 10% או כל נכות אחרת שפחותה מ 100%.

עורך דין מול ביטוח לאומי שימוש בתקנה 15 – הגדלת הנכות הרפואית:

חקירה בביטוח לאומי תאונת עבודה
עורך דין מול ביטוח לאומי

עורך דין מול ביטוח לאומי: תאונת עבודה בעוד ניתן להחיל את תקנה 18א על מצבים של נכות זמנית, את תקנה 15 ניתן להחיל אך ורק על נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות צמיתה בשיעור של בין 10% ל 19% או 20% ומעלה, התקנה קובעת שאם הועדה הרפואית מצאה שעקב הפגיעה בעבודה אין הניזוק מסוגל לשוב לעיסוקו שלפני התאונה או ששב אך קיימת ירידה ניכרת בהכנסותיו, אזי ניתן להעלות את נכותו במחצית. לדוגמא, אדם שהועדה הרפואית מצאה, כי הוא מצוי בנכות קבועה של 30% יכול באמצעות הפעלת תקנה 15 להגיע לנכות בשיעור של 45%. חשוב לציין, מי שנכותו נקבעה בין 10% ל 19% אינו יכול לעבור ל 20% רק באמצעות הפעלת תקנה 15.

שיקום מקצועי:

מי שדרגת נכותו הקבועה הינה 10% לפחות ואינו מסוגל לשוב לעבודתו שלפני התאונה מחמת נזק גוף שנגרם לו בתאוה, או בתחלואה והוכר בידי המוסד לביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה, רשאי לתבוע שיקום מקצועי. טובת הנאה זו מזכה באלה:

  • כיסוי מלוא הוצאות הלימודים.
  • כיסוי בעבור רכישת ספרי לימוד ונסיעות.
  • תשלום שכר עבודה מלא בתקופת ההכשרה המקצועית.
עו"ד ביטוח לאומי
עו"ד ביטוח לאומי

חקירה בביטוח לאומי תאונת עבודה נכות כללית:

ענף “נכות כללית” הינו הענף הרחב ביותר במוסד לביטוח לאומי. למעשה כל תושב מתושבי המדינה רשאי לאסוף את מכלול תחלואותיו ו/או פגיעותיו, ללא כל רלבנטיות מתי ואיך נגרמו ולתבוע תגמול “נכות כללית“. תגמול זה משולם בכמה תנאים מצטברים:

  • דרגת הנכות הרפואית שנקבעה ע”י הועדה הרפואית הינה בשיעור 60% לפחות בגין כל התחלואות ו/או הפגיעות או 40% אם לאחד הליקויים נקבעה נכות של 25% לפחות. לגבי עקרת בית הדרישה היא ל 50% במקום 40%.

  • נקבע כי בעקבות שיעור הנכות הרפואית הנ”ל איבד הניזוק 50% או יותר מכושרו להשתכר. במקרה של עקרת בית, איבדה 50% מכושרה לתפקד במשק הבית.

בעבור מה ולאיזו תקופה תשלום קצבת נכות כללית:

עו”ד ביטוח לאומי – אדם שעומד בקריטריונים לעיל זכאי לקצבה חודשית, בהתאם לשיעור הנכות שנקבע לו; אישה עד גיל 62 וגבר עד גיל 67. ראוי לציין, בעבר מי שהיה מגיע לגיל הנ”ל היה עובר לקצבת זקנה שנמוכה בהרבה מקצבת נכות כללית. הדבר יצר מצב בלתי צודק כאשר קצבת נכה בהגיעו לגיל הנ”ל פוחתת משמעותית בשל המעבר לקצבת זקנה לצד ההוראה שקובעת כי אין לשלם שתי קצבאות במקביל. החוק תוקן וכיום מי שמגיע לגיל הנ”ל כשהוא כבר מוכר “כנכה כללי” וקיימת לגביו נכות מזכה, ממשיך לקבל את הגמלה הכללית עד סוף ימיו במקום קצבת הזקנה שהינה נמוכה, כאמור בהפרש ניכר.

אם הניזוק שהוכר ועומד בקריטריונים לעיל הינו אב/אם לקטין מתחת לגיל 18, קיימת השלמה נוספת עבור כל ילד מתחת לגיל 18 עד מקסימום שני ילדים. הסדר דומה קיים בחוק לגבי קצבת זקנה (במקרה שמקבל הקצבה אב/אם לילד מתחת לגיל 18), אך מדובר בתגמול נמוך מזה המשתלם במסגרת נכות כללית.

קצבת ילד נכה:

ענף זה נועד כדי לתגמל ילדים החל מגיל 3 חודשים ועד גיל 18 שמפאת מצבם הרפואי, עקב תחלואה, מום מולד או תאונה נגרמה להם נכות שמקשה עליהם לתפקד כילדים רגילים והם נזקקים לנוכחות עודפת של הוריהם.

מומלץ להתייצב לועדות אלה עם ייצוג עו”ד וכאשר הוכנה מראש חוות דעת רפואית במישור הרפואי הרלוונטי.

יצוין כי ענף זה הורחב לאחרונה, כך שביום 1.1.12 נכנס לתוקפו תיקון שקובע שילדים מגיל 3 שנים שתלויים תלות מלאה בהוריהם זכאים, בנוסף על הגמלה הרגילה, לתוספת גמלה.

עו”ד ביטוח לאומי | עו ד תביעות ביטוח לאומי | עורך דין מול ביטוח לאומי | חקירה בביטוח לאומי תאונת עבודה

עו"ד ביטוח לאומי